သင့္ကို official တဲြျပႏုိင္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳး မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ ေနလုိက္ပါ…

0
48

၁။ သင့္လက္ကိုတဲြၿပီး သင့္ကို official တဲြျပႏုိင္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ ေနလုိက္ပါ။

၂။ ညသန္းေခါင္မွာ သင္ကို “ခ်စ္တယ္” ဆုိၿပီး ေျပာဖုိ႕အတြက္ သင့္အိမ္ေရွ႕ကို ေရာက္လာတတ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကုိ မေတြ႔မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၃။ သင္ေနရခက္ေနတဲ့ အေျခအေန တစ္ခုမွာဆုိရင္ သင္ေရွ႕ကို ေရာက္တတ္ျပီး ကူညီေပးတတ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႔မခ်င္း Single အျဖစ္ ေနလုိက္ပါ။

၄။ သင့္ကို ေပ်ာ္ရြင္ေအာင္ ထားႏုိင္တဲ့ ေယာက္်ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ ေနလုိက္ပါ။

၅။ “ကုိ မွားသြားတယ္” ဆုိတာကို ဘယ္လုိေျပာရမလဲနဲ႕ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေတာင္းပန္ရမလဲ ဆုိတာကို ေခါင္းမမာဘဲ ၊ အႏုိင္ယူလိုစိတ္ မရွိဘဲ ေျပာတတ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႔မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၆။ သင့္ဘက္က အၿမဲ ပါေပးတတ္တဲ့၊ သင္ကိုသာ အေခ်ာဆုံး၊ အလွဆုံးလုိ႕ ျမင္တတ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ ေနလုိက္ပါ။

၇။ သင္ခ်စ္တာထက္ သင့္ကို ပုိခ်စ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၈။ သင့္အေပၚ ကတိတည္တတ္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၉။ သင္အတြက္ဆုိၿပီး သူရဲ႕ မေကာင္းတဲ့ အက်င့္ေတြကို ျပင္လာေပးတဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ေနလုိက္ပါ။

၁၀။ သင္ကိုေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပျပီး ဘယ္လုိ အေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ သင့္လက္ကုိ တဲြႏုိင္တဲ့ ေယာက်္ားမ်ိဳးကို မေတြ႕မခ်င္း Single အျဖစ္ ေနလုိက္ပါ။

Credit: loveshop