ေတာဝက္ေဘာလုံးအသင္းမွ လူငယ္ ၃ဦးကို ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးရန္ ထိုင္းျပည္ထဲေရးက စီစစ္ေန

သမ္လြန္းလိုဏ္ဂူထဲတြင္ ပိတ္မိခဲ့ၾကသည့္ ေတာဝက္ေဘာလုံးအသင္း နည္းျပျဖစ္သူ Ekkachi Chantawan ႏိုင္ေအႏွင့္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ Porchai Khamrung ေနာင့္တီႏွင့္ Adul Samon အဒြန္လ္ တို႔၃ဦးအား ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထိုင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ၾကီးဌာနက စီစစ္ေနေၾကာင္း ထိုင္းသတင္းဌာနတစ္ခုက ေရးသားထားသည္။

ယခုအခါတြင္မယ္ဆိုင္ၿမိဳ႕သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားက ယင္းတို႔၃ဦးသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားျခင္းမွန္ကန္မႈရိွမရိွကိုစစ္ေဆးေနေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ သူတို႔၏ မိဘတစ္ဦးဦးအေနျဖင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားျဖစ္ခဲ့လွ်င္ ထိုင္းႏိုင္ငံသားျဖစ္ရန္ အခြင့္အလမ္းပိုမိုရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ႏိုင္ငံသားခံယူခြင့္ေတာင္းခံရန္အတြက္ အသက္၁၈ႏွစ္ေအာက္လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိေနထိုင္ရာေဒသ၏ ခ႐ိုင္႐ံုးသို႔ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံႏိုင္ၿပီး အသက္၁၈ႏွစ္အထက္ဆိုလွ်င္မူ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္မႉး႐ံုသို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းခံႏိုင္သည္ဆို၏။

Source-Popular News Journal

%d bloggers like this: